آگهی مناقصه عمومی بیمه شخص ثالث تعداد 380 دستگاه از خودروهای سبک و سنگین

آگهی مناقصه عمومی بیمه شخص ثالث تعداد 380 دستگاه از خودروهای سبک و سنگین