اقلیم آب و هوا

ژئو مورفولوژی و توپوگرافی
دشت کرمان در دامنه دو رشته کوهی که از شمال شرقی و جنوب غربی آن می گذرند گسترده شده است امتداد این دو رشته کوه از شمال غربی به جنوب شرقی است. این امتداد در شکل گیری معابر شهر کرمان کاملا موثر بوده است . زیرا با توجه به وضعیت شیبها،طبعا مسیرهای آب و به تبع آنها، کرت بندی مزارع و در مراحل بعدی تاسیس نواحی و خانه های مسکونی نیز در همین امتداد با جهت جنوب شرقی – شمال غربی ایجاد شده اند. دشت کرمان نیز در همین امتداد و شیب آن هم از جنوب شرقی به طرف شمال غربی است. ارتفاع این دشت از سطح دریا متغیر و حداکثر 2100 متر در نواحی جنوب شرقی و حداقل 1650متر در نواحی شمال غرب است.
دشت کرمان را کوههای جوپار از جنوب و کوههای دارمانو و تیز از شمال کوههای بید و وبادامو از مغرب و کوههای نامور و نصر از مشرق محدود و محاصره کرده اند. وجود ناهمواری های مشرق کرمان که در فاصله نزدیک شهر قرار گرفته اند باعث جلوگیری از رشد و توسعه شهر در این قسمت گردیده است.
تپه های قلعه اردشیر ودختر محل شهرک جماران و فریزن که قدیمی ترین هسته های سکونت در شهر کرمان به عنوان مقر نظامی و سیاسی مورد استفاده بوده اند وبا ارتفاع حدود 1778متر سیمای منحصر به فردی را در ساخت مرکزی شهر کرمان به وجود آورده اند از بلند ترین نقاط آن بشمار می آیند.

خصوصیات اقلیمی  
 اقلیم شهر کرمان علاوه بر عوامل محلی ، عواملی مانند ارتفاعات و کویر لوت نقش عمده ای دارند. همه عوامل موجود باعث شده که این شه دارای اقلیم خشک تا فرا خشک باشد.

دما
آب و هوا و درجه حرارت یک ناحیه بستگی به موقعیت ریاضی و خصوصیات جغرافیایی طبیعی محلی دارد و همچنین از عوامل مهم محلی  در آب وهوای کرمان می توان ارتفاع و دوری از دریا را نام برد.از مشخصات این گونه اقلیم ، اختلاف شدید درجه حرارت در فصول سرد و گرم و حتی در شب و روز می باشد. که در اثر جابجا شدن هوا از سمت کوهستانهای اطراف دشت به نقاط دشت کرمان و برعکس ،علاوه بر ایجاد جریانهای هوا ، دارای درجه حرارت متغیری است و اختلاف زیادی بین حداکثر و حداقل درجه حرارت به وجود می آید.
براساس آمار اقلیمی 18 ساله ایستگاه سینوبتیک کرمان در سالهای 1377- 1359 میانگین درجه حرارت سالانه این شهر 15 درجه سانتیگراد بوده که گرم ترین ماه سال تیر و سردترین ماه سال دی ماه است. میانگین حداکثر درجه سالانه 7/24 درجه سانتیگراد ومیانگین حداقل آن 7/6 درجه سانتیگراد است.

بارش
میانگین بارش سالیانه شهر کرمان طی دوره18 ساله 1/149میلیمتر است که 59درصد بارندگی سالیانه در زمستان اتفاق می افتد. بیشترین بارندگی ماهانه 40 میلیمتر در اسفند ماه است. بارش اکثرا به صورت باران  می باشد که در زمستان در بالای ارتفاعات هنگام برودت هوا برف می بارد بارندگی در شهر معمولاً از اواسط پاییز شروع  تا اوایل بهار ادامه دارد .کمی نزولات جوی منجر به عدم ثبات رودخانه های دائمی در منطقه کرمان گردیده است.

باد
استان کرمان تحت تاثیر بادهای مختلف برون منطقه ای و محلی است. وزش این بادها، آب و هوای آن را دستخوش تحولات و تغییرات زیادی می کند. این بادها عمدتاً از نوع بادهای موسمی و خشک است  و در ماههای اسفند ، فروردین و اردیبهشت می وزند و جهت وزش آنها از جنوب غربی به طرف شمال شرقی و مشرق است. این بادها انبوهی از خاک و شن با خود به طرف شهر کرمان می آورند و سبب تقلیل رطوبت نسبی هوا می شوند. همچنین بادهای غربی و شمال غربی باعث ریزش باران در زمستان و بهار می شوند.

فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
    شکل ساختمان تاثیر مهمی در هماهنگ ساختن ساختمان و اقلیم و همچنین در تعدیل انتقال شرایط بحرانی هوای خارج به داخل ساختمان دارد.
    برای پی بردن به نقشی که شرایط گرمایی هر منطقه در شکل دادن به ساختمان های آن منطقه دارند، باید نسبت اهمیت هر یک از عوامل یاد شده را مشخس نمود.
    در تعیین مناسب ترین فرم ساختمان باید به این نکته توجه نمود که بهترین شکل ساختمان شکلی است که کمترین مقدار حرارت را در زمستان از دست بدهد و در تابستان نیز کمترین مقدار حرارت را از آفتاب و محیط  از اطرافش کسب نماید

نوع اقلیم استان
استان کرمان درجنوب شرقی ایران قرارگرفته است وارتفاعات آن دنباله رشته کوههای مرکزی ایران است که ازچین خوردگیهای آتشفشانی آذربایجان شروع می شود وتابلوچستان امتدادمی یابدودنباله آن رادرفلات مرکزی ،حوزه های پست داخلی وکویرچندین بارقطع می کنند.تنوع آب وهوایی استان کرمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی درخورتوجه است .درنتیجه این شرایط اقلیمی ،درنواحی شمال وشمال غربی ومرکزی آب وهوا خشک ودرجنوب وجنوب شرقی گرم ومرطوب است .رژیم بارندگی اغلب به صورت باران است ودرمحدوده آبان ماه تا اردیبهشت ماه قرارداردوازبادهای غربی وشمالغربی منطقه تغذیه می شودکه اغلب موسمی وخشک است وبه دلیل دربرداشتن انبوه خاک وشن ،رطوبت نسبی هواراتقلیل می دهد.حداکثردرجه حرارت دربخش شهداداست که از50درجه سانتیگرادتجاوزمی کند.میزان تبخیردراستان بین 1500تا4500میلی متردرسال نوسان داردکه حداکثرآن مربوط به حاشیه کویر لوت (دشت شهداد،دشت بم ونرماشیر )است .ازنظربارندگی ،توده های هوای باران زا ازسمت غرب وشمالغرب به آن می رسد وبعلت پیمایش مسیری طولانی برروی خشکیها وهمچنین عبوراز سلسله جبال زاگرس والبرز دچارفرسایش ورطوبت زیادی رامتحمل می شود وآورد آبی آن اندک است .ارتفاعات مرکزی استان ازخشکی اقلیم می کاهدوتناسب یاافزایش ارتفاع موجب افزایش بارندگی وکاهش دما می شود .استان کرمان تحت تاثیربادهای مختلف برون منطقه ای ومحلی است .وزش این بادها،آب وهوای آن رادستخوش تحولات وتغییرات زیادی می کند.این بادهاعمدتاازنوع بادهای موسمی وخشک است ودرماههای اسفند،فروردین واردیبهشت میوزندوجهت وزش آنها ازجنوب غربی به طرف شمال شرقی ومشرق است .بادهای غربی وشمالغربی باعث ریزش باران درزمستان وبهارمی شوند